crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Legislativa

Legislativní předpisy při nakládání s obaly

 1. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s nařízeními EU). Tento zákon ukládá povinnosti osobám, které uvádí na trh nebo do oběhu balené výrobky.

 2. Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů.

 3. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů.

 4. Nařízení vlády č. 184/2002 Sb., kterým se ruší nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahují povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů.

 5. Vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Legislativní předpisy při nakládání s odpady

 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 2. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 3. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 4. Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 5. Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

 6. Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně některých předpisů.

Kontakt

01. Výběr vašich zájmů

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

** Každý zaslaný Newsletter obsahuje link, kterým se můžete odhlásit ze seznamu odběratelů.

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktní údaje
Ungültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige EingabeWrong entryUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe

* povinný údaj

03. Vaše zpráva
Wrong entryWrong entry

* povinný údaj

Wrong entry
Prosím, zadejte výsledek výpočtu v následujícím políčku.
captcha
Wrong entry