crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti:

1. Obsah online nabídky

Reclay Group (dále v textu jsou tímto pojmem v zastoupení označeny vlastním jménem a na vlastní účet a nezávisle na sobě jednající společnosti: Reclay Holding GmbH, Reclay GmbH, Redual GmbH, Reclay Materials GmbH, Reclay Österreich GmbH, Reclay UFH GmbH, Reclay Česká republika s.r.o., Reclay Slovakia, s.r.o., Reclay StewardEdge Inc.) nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči Reclay Group, které se vztahují na škody hmotného a nehmotného charakteru, jež byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany Reclay Group prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Reclay Group si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

2. Reference a odkazy

Hyperlinkové odkazy jsou buď námi jednoznačně označeny nebo se poznají podle změny adresního řádku Vašeho prohlížeče.

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextové odkazy"), které jsou mimo oblast odpovědnosti Reclay Group, by vstoupila v platnost povinnost nést odpovědnost výhradně v tom případě, ve kterém Reclay Group o obsazích věděla a bylo pro ni technicky možné a proveditelné zabránit použití v případě výskytu protiprávních obsahů.

Reclay Group tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení odkazu nebyly patrné na odkazovaných stránkách žádné ilegální obsahy. Reclay Group nemá vliv na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorská práva k odkazovaným/propojeným stránkám. Proto se tímto Reclay Group výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po uvedení odkazu změněné. Toto konstatování platí pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí zápisy do knih hostů, diskusních fór a e-mailových seznamů zřízených Reclay Group. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takovým způsobem poskytnutých informací, odpovídá pouze poskytovatel té stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoli ten poskytovatel, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo k ochranným známkám

Reclay Group usiluje o to, aby ve všech publikacích respektovala autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používala jí samotnou vyhotovené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo sáhla po grafikách, zvukových dokumentech, videosekvencích a textech, na které se nevztahuje licence.

Všechny obchodní značky a značky zboží uváděné v rámci internetové nabídky a třetími osobami případně chráněné podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Pouze z důvodu pouhého jmenování nelze vyvozovat důsledek, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob!

Autorské právo ke zveřejněným objektům vyhotoveným samotnou Reclay Group zůstává výhradně ve vlastnictví Reclay Group. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Reclay Group dovoleno.

4. Právní účinnost tohoto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Toto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neúplně odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím obsah a platnost zbývajících částí dokumentu nedotčeny.

5. Odpovědnost za vlastní obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG (Telemediengesetz - obdoba českého zákona o službách elektronických komunikací) za vlastní obsah těchto stránek podle všeobecných zákonů. Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Je vyloučena jakákoliv odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Kontakt

01. Výběr vašich zájmů

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

** Každý zaslaný Newsletter obsahuje link, kterým se můžete odhlásit ze seznamu odběratelů.

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktní údaje
Ungültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige EingabeWrong entryUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe

* povinný údaj

03. Vaše zpráva
Wrong entryWrong entry

* povinný údaj

Wrong entry
Prosím, zadejte výsledek výpočtu v následujícím políčku.
captcha
Wrong entry