crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah on-line ponuky

Reclay Group (tento pojem v priebehu textu zástupne označuje zakaždým vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a nezávisle na sebe konajúce spoločnosti: Reclay Holding GmbH, Reclay GmbH, Redual GmbH, Reclay Materials GmbH, Reclay Österreich GmbH, Reclay UFH GmbH, Reclay Česká republika s.r.o., Reclay Slovakia, s.r.o., Reclay StewardEdge Inc.) nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytnutých informácií. Nároky zo zodpovednosti namierené proti Reclay Group vzťahujúce sa na škody materiálneho alebo nemateriálneho druhu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúkaných informácií, resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zo zásady vylúčené, pokiaľ zo strany Reclay Group nedošlo k ich preukázateľne úmyselnému alebo hrubo nedbanlivému zavineniu.

Všetky ponuky sa môžu zmeniť a sú nezáväzné. Reclay Group si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie.

2. Odkazy a linky

Hypertextové odkazy sú buď jasne označené nami alebo sa dajú identifikovať na základe zmeny v adresovom riadku Vášho prehliadača.

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie webové stránky („hyperlinky“), ktoré sa nachádzajú mimo oblasti zodpovednosti Reclay Group, by povinnosť zodpovednosti vstúpila do platnosti výhradne v tom prípade, keby Reclay Group vedela o týchto obsahoch a keby pre ňu bolo technicky možné a dalo by sa od nej právom očakávať, aby zabránila používaniu v prípade protiprávnych obsahov.

Reclay Group týmto výslovne vyhlasuje, že v okamihu vloženia odkazu sa z jej strany nedali identifikovať žiadne ilegálne obsahy na stránkach, na ktoré odkazuje. Reclay Group nemá žiaden vplyv na aktuálne a budúce stvárnenie, obsahy alebo autorské práva odkazmi/linkami prepojených stránok. Reclay Group sa týmto preto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazmi/linkami prepojených stránok, ktoré boli zmenené po vložení odkazu. Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy vložené v rámci jej vlastnej internetovej ponuky a tiež pre cudzie zápisy v knihách návštev (guestbook), diskusných fórach a e-mailových zoznamoch zriadených spoločnosťou Reclay Group. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré vznikli použitím alebo nepoužitím takýmto spôsobom poskytovaných informácií, ručí výhradne poskytovateľ tej stránky, na ktorú bolo odkazované, a nie ten poskytovateľ, ktorý odkazmi iba odkazuje na príslušné zverejnenie.

3. Autorské a označovacie právo

Reclay Group sa vo všetkých publikáciách snaží rešpektovať autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, video sekvencií a textov, používať ňou samou vyhotovené grafiky, zvukové dokumenty, video sekvencie a texty alebo siahať po grafikách, zvukových dokumentoch, video sekvenciách a textoch bez licencie.

Všetky ochranné známky značiek a tovarov uvedené v rámci internetovej ponuky a popr. chránené treťou stranou podliehajú neobmedzene ustanoveniam zakaždým príslušne platného označovacieho práva a vlastníckym právam príslušných zaregistrovaných majiteľov. Zo samotného uvedenia ešte nemožno ani zďaleka vyvodiť záver, že uvedené značkové známky nie sú chránené právami tretej strany!

Autorské práva (copyright) k objektom vyhotoveným samotnou Reclay Group zostávajú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Reclay Group. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, video sekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu Reclay Group.

4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je nutné považovať za súčasť tej internetovej ponuky, z ktorej sa odkazuje na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajú zvyšné časti tohto dokumentu ohľadom svojho obsahu a svojej platnosti týmto nedotknuté.

5. Zodpovednosť za vlastný obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods. 1 TMG (TGM - nemecký zákon o telemédiách) zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných právnych predpisov. Táto webová stránka bola vytvorená s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme prevziať záruku za úplnosť, bezchybnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto webovej stránky je vylúčená, pokiaľ sa nezakladajú na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

Kontakt

01. Váš záujem

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

** Každý zaslaný Newsletter obsahuje link, ktorým sa môžete odhlásiť zo zoznamu odberateľov.

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige EingabeWrong entryUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
captcha
Wrong entry