crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Legislatíva

Obalová legislatíva

 1. Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 2. Vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

 3. Vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje

Odpadová legislatíva

 1. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 2. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

 3. Vyhláška MŽP SR 127/2004 Z.z. o o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

 4. Vyhláška MŽP SR 310/2013 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

 5. Zákon č. 17/2004 Z. Z. o poplatkoch za uloženie odpadov

 6. Zákon 79/2015 Z.z. o o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platný od 01.01.2016

 7. Legislatíva platná od 1.1.2016

 8. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 9. Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

 10. Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

 11. Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

 12. Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

 13. Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Kontakt

01. Váš záujem

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

** Každý zaslaný Newsletter obsahuje link, ktorým sa môžete odhlásiť zo zoznamu odberateľov.

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige EingabeWrong entryUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
captcha
Wrong entry